Regulamin korzystania z wypożyczalni przyczep samochodowych.

 • 1 Przyczepa jest własnością wynajmującego (rodzaj przyczepy i numer rejestracyjny podany jest w dowodzie rejestracyjnym).
 
 • 2 Przyczepa jest fabrycznie kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym.
 
 • 3 Przyczepa posiada wyposażenie dodatkowe wymienione w umowie (koło zapasowe, zamek, trójkąt ostrzegawczy, koło podporowe, itp.).
 
 • 4 Na czas wynajmu najemca jest zobowiązany zabezpieczyć kompleksowo przyczepę pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.
 
 • 5 Wynajmujący oddaje najemcy w użytkowanie za ustaloną w umowie opłatę przyczepę w pełnej sprawności technicznej.
 
 • 6 Wynajmujący zezwala na użytkowanie przyczepy przez najemcę na podanej orientacyjnej trasie i obszarze.
 
 • 7 Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim.
 
 • 8 Najemca zobowiązany jest do:
  -użytkowania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem, instrukcją i zaleceniami wynajmującego; -zwrócenia przyczepy w stanie nie pogorszonym poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym w terminie uzgodnionym w umowie; -uzyskania zgody wynajmującego na ewentualne przedłużenie terminy najmu przed upływem 1 dnia do rozwiązania umowy najmu; -dokonania na swój koszt wszelkich niezbędnych napraw których konieczność zaistniała w okresie najmu; -uzyskania zgody wynajmującego na wykonanie różnych zmian powodujących koszty: -wyposażenia samochodu holującego w wymagane urządzenia niezbędne do holowania przyczep oraz jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej przyczepy; -posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego powyżej 3500 kg dopuszczalnej masy całkowitej(samochód plus przyczepa).  
 • 9 Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.
 
 • 10 Najemca odpowiada za wszelkie roszczenia zgłoszone do wynajmującego dotyczące przyczepy, jeśli zdarzenie powodujące roszczenie lub koszty miały miejsce tak poza granicami jaki i na terenie RP.
 
 • 11 W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn najemca pokryje wynajmującemu kwotę wartości niezwróconej przyczepy według ceny zakupu producenta. Ponadto pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres 3 miesięcy.
 
 • 12 W razie wypadku drogowego, w którym uczestniczyła lub została uszkodzona przyczepa najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (na terenie państwa gdzie nastąpił wypadek) oraz warunkami ubezpieczenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej.
 
 • 13 W razie uszkodzenia przyczepy w warunkach gdy, z winy najemcy odszkodowanie nie przysługuje najemca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą przyczepy, koszty przestoju, transportu oraz wszelkie pozostałe jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
 
 • 14 W razie wypadku przyczepy gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 
 • 15 Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku, awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.
 
 • 16 W przypadku nieterminowego zwrotu najemca zobowiązany jest di uiszczenia kar umownych wynoszących 100% stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. niewywiązania się przez wynajmującego z zawartej umowy z następnym klientem.
 
 • 17 W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym umową najmu, brak zwrotu przyczepy, nie uiszczenie odpowiednich należności oraz uporczywe unikanie w/w rozliczenia po 14 dniach obowiązywać będzie stawka przeterminowania podwyższona do 200% stawki dobowej (aktualnej) aż do dnia rozliczenia.
 
 • 18 W trakcie całego roku wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian cen na wyższe (spowodowane wzrostem kosztów) a najemca jest zobowiązany do uregulowania należności.
 
 • 19 Gdy umowa zawarta jest i opłacona na czas określony-wówczas wynajmujący nie będzie pobierał opłat z tytułu wzrostu cen (nie dotyczy przeterminowań).
 
 • 20 Odbiór i zdanie przyczepy następuje w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
 
 • 21 Chcąc dokonać rezerwacji na określony termin gwarantującej wynajem przyczepy, wynajmujący sporządza umowę najmu za pobraniem zadatku w wysokości 50% należnej kwoty.
 
 • 22 Po zawarciu umowy w razie rezygnacji z wynajmu (z jakichkolwiek przyczyn) zadatek nie podlega zwrotowi.
 
 • 23 W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.
 
 • 24 Przed wydaniem przyczepy najemca pozostawia kaucję na poczet szkód w kwocie ustalonej między stronami.
 
 • 25 Najemca zobowiązuje się do uregulowania należności z tytułu umowy najpóźniej w dniu jej zakończenia.
 
 • 26 Należność za wynajem przyczepy obliczane jest wg cen umownych za jedną dobę, z tym że następna rozpoczęta doba (w jakimkolwiek zakresie) uważana jest za płatną.
 
 • 27 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 
 • 28 Jeżeli właścicielem pojazdu nie jest najemca, to za szkody, o których mowa w §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15 w przypadku, gdy najemca jest niewypłacalny odpowiada właściciel pojazdu wraz z najemcą.